Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží AQUA OFFICE, spol. s r.o., IČ 26182190 se sídlem Praha 8, Třeboradická 1072/41, 182 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77646.

I.Rozsah způsobnosti
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na maloobchodní prodej zboží společnosti AQUA OFFICE, spol. s r.o. registrovaným zákazníkům. Kupní smlouva bude uzavřena na základě objednávky, zejména prostřednictvím sítě internet. Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží podléhajícímu režimu občanského zákoníku.

II. Definice
Prodávajícím je společnost AQUA OFFICE, spol. s r.o., IČ 26182190 se sídlem Praha 8, Třeboradická 1072/41, 182 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77646. Kupujícím je registrovaný zákazník, kterému po splnění podmínek přidělil prodávající zákaznický účet přístupný po zadání přihlašovacího jména a hesla. Zbožím se rozumí zboží uvedené v nabídce prodávajícího v den objednávky, nebylo-li dohodnuto jinak. Cenou se rozumí cena uvedená v ceníku prodávajícího platného v den objednávky.

III. Registrace zákazníka
Není-li dohodnuto jinak, zákaznický účet může prodávající zřídit na základě řádné registrace zákazníka. Podmínky a postup registrace zákazníka je uveden na webových stránkách prodávajícího. Prodávající má právo zřízení zákaznického účtu odmítnout nebo zákaznický účet zrušit. Zde není dotčeno právo kupujícího objednat zboží jinou formou. Kupující odpovídá za to, že s údaji, které umožňují přístup k jeho zákaznickému účtu bude nakládat jako s důvěrnými informacemi. Prodávající neodpovídá za zneužití zákaznického účtu.

IV. Objednávky
Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím sítě internet nebo jiným dohodnutým způsobem. Podmínkou objednávky je bezvýhradný souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami. V objednávce musí být uvedeny tyto údaje: označení kupujícího a jeho IČ, kontaktní údaje osoby objednávající zboží – jméno a příjmení, telefon, event. elektronická adresa, identifikace zboží podle nabídky prodávajícího, množství zboží. Prodávající objednávku potvrdí, teprve potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena. Potvrzením objednávky prodávající potvrdí zboží, jeho množství, dobu dodání a způsob úhrady elektronickou poštou nebo dodáním objednaného zboží.

V. Cena zboží
Kupní cena zboží je uvedena v ceníku prodávajícího, platného v den doručení objednávky. Kupní cena je splatná převodním příkazem na bankovní účet prodávajícího do 10 dnů, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného kupujícímu na základě jeho objednávky. Při dodání zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu dodací list. Úhrada kupní ceny se děje na účet prodávajícího, číslo účtu: 2400465412 kód banky 2010 (Fio banka), var.symbol uvedený v daňovém dokladu. Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání fakturované částky na účet prodávajícího. V opačném případě je prodávající oprávněn, zastavit příjem dalších objednávek na zboží a současně nedodat žádné další zboží, a to i z již dříve přijatých objednávek. V případě, že bude kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. První nákup kupujícího bude vždy uhrazen předem, před dodáním zboží, a to na základě zálohové faktury. Prodávající je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele nebo v případech prokazatelného zneužívání dopravy zboží k zákazníkovi, připočítat skutečné náklady na dopravu.
ceně zboží může být připočítáno, za každé patro bez výtahu, "patrovné" 100 Kč bez DPH za každé patro.

VI. Výběr zboží
Kupující odpovídá za to, že si zboží řádně vybere a že zboží odpovídá účelu, ke kterému jej kupující hodlá použít. Vadou zboží není, pokud se po dodání zboží ukáže, že zboží je nevhodné pro účel zamýšlený kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto případy řešit individuálně. Zboží nabízené k prodeji prodávajícím je způsobilé k uvedení na trh na území České republiky.

VII. Dodání zboží
Zboží bude kupujícímu dodáno na základě objednávky následující den po objednání, nebylo-li dohodnuto jinak. Vlastnické právo ke zboží, nebezpeční poškození, ztráty a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Součástí zboží může být i jeho průvodní dokumentace. V případě, že se zboží vrací prodávajícímu, je prodávající oprávněn nepřevzít zboží, pokud dokumentace není vrácena úplná.

VIII. Záruka na jakost
Prodávající poskytuje na stroje a zařízení záruku v trvání 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě, že výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pokyny výrobce či v rozporu s účelem, pro který je výrobek určen. Je právem prodávajícího určit, jakým způsobem bude vada zboží odstraněna, tj. zda dojde k výměně zboží za jiné, bezvadné, či k opravě zboží, či ke slevě z ceny. V případě, že kupující zašle k opravě zboží prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím zasílatele či dopravce, je povinen ho zaslat v původním obalu. V opačném případě jakákoliv změna na zboží, poškození, ke který by mohlo dojít v průběhu přepravy, jdou k tíži kupujícího. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je mu doručeno jinak, než v původním obalu.

IX. Odpovědnost za škodu
Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu prodaným zbožím nejvýše do kupní ceny tohoto zboží.

X. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem. Spory z kupních smluv nebo jakékoliv spory mezi prodávajícím a kupujícím budou vždy řešeny u soudu v Praze, v závislosti na věcné příslušnosti, a to jako u soudu, jejíž místní příslušnost je tímto sjednána.